PronadjiAuto

Uslovi korišćenja

Informacije na ovoj stranici odnose se isključivo na uslove korišćenja ovog sajta.

Sve informacije u okviru sadržaja ovog sajta su opšće i informativne prirode.

Sajt www.pronadjiauto.com (u daljem delu teksta PronadjiAuto) je vlasnišćvo PronadjiAuto.com. Za vreme korišćenja sajta PronadjiAuto, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. PronadjiAuto zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

PronadjiAuto maksimalno nastoji da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom koršćenja sajta PronadjiAuto, dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. PronadjiAuto čini sve kako bi zašćitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, PronadjiAuto ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta PronadjiAuto, doći do tih informacija.

Korišćenjem sajta PronadjiAuto saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu PronadjiAuto upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara iz objavljenog oglasa na sajtu PronadjiAuto pošalju posetioci i u svrhu slanja ostalih obavešćenja vezanih uz oglas kojeg je oglašivač predao na istom.

Podaci na sajtu PronadjiAuto su zašćićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt PronadjiAuto uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu PronadjiAuto te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korišćenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranje, prepis, distribuiranje podataka, bez odobrenja sajta PronadjiAuto, je protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

PronadjiAuto nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli da pravovremno i adekvatno reagujemo. PronadjiAuto ne snosi nikakvu odgovornost i/ili izuzimaju se iz učestvovanjima u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na sajtu PronadjiAuto.

PronadjiAuto zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta PronadjiAuto iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korišćenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg PronadjiAuto smatra odgovarajućim.

PronadjiAuto zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi sajt PronadjiAuto, a naročito u smislu:

- kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu PolovniAutombili i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
- lobiranje oglašivača PronadjiAuto na oglašavanje na sličnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge.
PronadjiAuto, uz isključenje takvog korisnika, može zahtevati naknadu za nastalu šćetu ili izgubljenu dobit.

PronadjiAuto ne garantuje:

- tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
- nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
- da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku - da će treća strana legalno koristiti stranice PronadjiAuto celo vreme

PronadjiAuto se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
- korišćenja sajta PronadjiAuto
- korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta PronadjiAuto
- informacija na sajtu PronadjiAuto
- postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu PronadjiAuto
- upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova

Sajt PronadjiAuto ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom PronadjiAuto, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta.

PronadjiAuto može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta PronadjiAuto na taj način. Sajt PronadjiAuto može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

PronadjiAuto nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Prilikom predavanja oglasa na sajt PronadjiAuto, oglašivač dodeljuje pravo sajtu PronadjiAuto da prikazuje informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na sajt PronadjiAuto na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane sajta PronadjiAuto. PronadjiAuto ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:
- kada je oglas postavljen u krivu rubriku
- ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima)
- kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
- kada predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
- kada predmet oglašavanja može uzrokovati šćetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
- kada predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po srpskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
- kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga
- kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema sajtu PronadjiAuto
- kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
- kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
- kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja

Oglašavač je saglasan:
- da izbriše sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
- ne koristi sajt PronadjiAuto u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti emitovati skrivene ili kodirane poruke
- da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na sajt PronadjiAuto postaju vlasništvo sajta www.PronadjiAuto.com
- da osobe koje održavaju sajt PronadjiAuto kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati zbog grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka

PronadjiAuto ne učestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korišćenja sajta PronadjiAuto kao mesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca. PronadjiAuto ne učestvuju niti u jednoj transakciji između korisnika sajta. Korisnici sajta PronadjiAuto su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju kako PronadjiAuto nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.

PronadjiAuto ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasnišćvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu.

PronadjiAuto.com zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici www.pronadjiauto.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korišćenjem sajta PronadjiAuto korisnik potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korišćenja sajta www.pronadjiauto.com i da ih u celosti prihvata.

PronadjiAuto.com zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeni formu i/ili sadržaj bilo kog dela sajta ili sajta u celini, bez posebnog obavešćavanja korisnika i/ili dodatnog objašnjenja, i ne snosi odgovornost ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

PronadjiAuto.com zadržava pravo da izmeni ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku, bez posebnog obavešćavanja korisnika i/ili dodatnog objašnjenja, a koji stupaju na snagu odmah po objavljivanju na ovom sajtu.Kontaktirajte nas

PronadjiAuto
Telefon:
Email: office@pronadjiauto.com

Korisne adrese

Izdvojeno